สภาพทั่วไป
 จดหมายข่าว
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 กิจการสภา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 กิจการสภา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 23-09-2559] ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคาขายทอดตลาด วัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก (จ... 
[ 22-09-2559] ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ... 
[ 05-09-2559] ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก... 
[ 05-09-2559] ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก... 
[ 30-08-2559] ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน วัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก (จากการรื้อถอน)... 
[ 26-08-2559] ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระ... 
[ 26-08-2559] ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระ... 
[ 31-05-2559] ราคากลางโครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.พระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์... 
[ 23-05-2559] ราคากลางโครงการจัดจ้างเสริมดินขุด-ถม บ้านกลางสามัคคี หมู่ 15 ตำบลพระแก้ว อำเภอส... 
[ 23-05-2559] ราคากลางโครงการจัดจ้างเสริมงานดินขุด-ถม พร้อมลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบ... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กันยายน ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สิงหาคม ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กรกฏาคม ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(มิถุนายน ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พฤษภาคม ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เมษายน ๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙... 
  [ 25-10-2559 ]แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  [ 25-10-2559 ]ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน 
  [ 21-10-2559 ]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 
  [ 21-10-2559 ]ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 
  [ 21-10-2559 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[
 [ 25-10-2559 ]การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
 [ 25-10-2559 ]ตังชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
 [ 25-10-2559 ]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560[[เอกสารแนบ 1]]
 [ 25-10-2559 ]การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 
 [ 25-10-2559 ]การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด