สภาพทั่วไป
 จดหมายข่าว
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 กิจการสภา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 กิจการสภา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 29-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านแสนสนุก หมู่ 3 ตำบลพ... 
[ 29-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านหนองคันชั่ง (เส้นที่... 
[ 26-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านอำปึล (เส้นที่2) หมู... 
[ 26-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านอำปึล (เส้นที่1) หมู... 
[ 26-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านกระสัง (บ้านขนุน) หม... 
[ 23-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านธาตุเจริญ (บ้านตะโก)... 
[ 20-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำ... 
[ 17-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านพระแก้ว (บ้านหนองน้ำ... 
[ 17-03-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านหนองคันชั่ง (เส้นที่... 
[ 14-03-2560] ราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE MASH) บ้านแสนกาง หมู่ 1... 
[ 02-03-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2560... 
[ 13-12-2559] ประกาศหาผู้ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (... 
[ 13-12-2559] ประกาศหาผู้ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กันยายน 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สิงหาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กรกฏาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
  [ 28-03-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  [ 28-03-2560 ]การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-03-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-03-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560)[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-03-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 27-03-2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม 
 [ 27-03-2560 ]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ. 2560 (ฉบับเต็ม)
 [ 27-03-2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม 
 [ 27-03-2560 ]ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.)
 [ 27-03-2560 ]ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอทุกอำเภอ เว้น อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด