สภาพทั่วไป
 จดหมายข่าว
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 กิจการสภา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 กิจการสภา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 31-05-2559] ราคากลางโครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.พระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์... 
[ 23-05-2559] ราคากลางโครงการจัดจ้างเสริมดินขุด-ถม บ้านกลางสามัคคี หมู่ 15 ตำบลพระแก้ว อำเภอส... 
[ 23-05-2559] ราคากลางโครงการจัดจ้างเสริมงานดินขุด-ถม พร้อมลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบ... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ บ้านกลางสามัคคี หมู่ 15... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ บ้านสันติสุข หมู่ ๙ ตำบ... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ บ้านแสนสนุก หมู่ ๓ ตำบล... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบบาดาล บ้านพรหมสะอาด หมู่ ๑๐ ตำบลพระแก้ว ... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการจัดจ้างเสริมงานดินขุด-ถม พร้อมลงหินคลุก บ้านธาตุเจริญ หมู่ ๑๓ ตำบ... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๗ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ... 
[ 16-05-2559] ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ ๖ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จัง... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกระสัง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนกาง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก (แบบ สถ.ศพด.๒) หม... 
  [ 22-07-2559 ]รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน
  [ 22-07-2559 ]ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  [ 22-07-2559 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [ 22-07-2559 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 21-07-2559 ]ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 22-07-2559 ]แนวทางการปฏิบัติจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 22-07-2559 ]แนวทางการปฏิบัติจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (นายก อบจ.สร, นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 22-07-2559 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) (ท้องถิ่นอำเภอปราสาท,ศีขรภูมิ,สำโรงทาบ,สังขะ,ท่าตูม,รัตนบุรี และสนม)
 [ 22-07-2559 ]การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) (นายกเทศมนตรีสุรินทร์)
 [ 22-07-2559 ]แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด